SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Gymnastikklubben Splitt
GK SPLITT

Policy för avgifter inom föreningen GK Splitt

Policy för avgifter inom föreningen GK Splitt
Styrelsen fastställer riktlinjer för alla avgifter, kostnader, arvoden och ersättningar.

 

Kansliet handlägger arvoden enligt styrelsens riktlinjer.


Medlemsavgifter fastställs av styrelsen.


Träningsavgifter fastställs av styrelsen.


Inbetalning av avgifter


Medlemsavgift och tävlingslicens eller träninglicens inbetalas en gång per år.
Licensavgifter betalas alltid i sin helhet oavsett när under verksamhetsåret den aktive
börjar.


Träningsavgifter inbetalas terminsvis – höst och vår. För sommarträning och andra
specialträningar kan särskild träningsavgift debiteras. Vid förändringar i verksamheten som
kraftigt påverkar budgeten kan träningsavgiften komma att korrigeras även under en
termin.


Halv träningsavgift utgår för ny aktiv medlem som påbörjar träningen efter halva
träningsterminen förlopp för respektive termin.
Återbetalning


I de fall som den aktive slutar sker normalt ingen återbetalning av avgift. Slutar den aktive
inom 2 veckor från terminsstarten återbetalas dock träningsavgiften. I de fall den aktive
slutar innan terminen startar återbetalas alla inbetalade avgifter. Uppsägning av plats ska
alltid ske till kansli@gksplitt.se. Den måste vara kansliet tillhanda senast 24 timmar innan
någon av ovanstående perioder tar slut.


I de fall som föreningen inte kan genomföra planerade träningar återbetalas
träningsavgiften för den del av terminen som inte kan genomföras som planerat om
beloppet överstiger 500 kronor och i den mån föreningen ej kan erbjuda alternativa
träningstillfällen.


Enstaka inställda träningar ger inte rätt till återbetalning. Det gäller i de fall den inställda
verksamheten beror på orsaker som GK Splitt kan påverka. I annat fall återbetalas
träningsavgiften ej.


Föreningen följer alltid lagar, råd och rekommendationer från myndigheter och våra
förbund. I de fall dessa påverkar verksamheten kan träningen komma att korrigeras eller
ställas in utan att återbetalning sker för kvarvarande del av terminen.

När den aktive drabbas av långvarig skada/ sjukdom så fryses innestående terminsavgift för
tävlingsgrupp och räknas av som ett tillgodo på terminsavgiften därpå följande termin för
den aktive under förutsättning att nedanstående uppfyllts:
- läkarintyg på skada/ sjukdom skickas till kansliet
-  frånvaron p.g.a. skada/ sjukdom ska vara under halva terminen eller mer
För träningsgrupp gäller ovanstående men kreditering av träningsavgift sker.
Motsvarande för tävlingstrupper gäller också om skadan / sjukdomen inträffar innan
debiteringen av terminens avgifter.


Normalt återbetalas ej inbetalda avgifter för tävlingar, läger och arrangemang. Kostnader
som föreningen har möjlighet att avboka återbetalas dock.
Enbart aktiva som betalt terminens avgifter ligger med i en grupp.
Emellanåt ordnar vi specifika prova på-tillfällen i vissa grupper. Då kan eventuella andra
bokningsvillkor gälla. I dessa fall meddelas detta tydligt vid anmälan.
Andra kostnader
Utöver avgifterna för deltagandet på träning i den ordinarie gruppen så tillkommer i vissa
fall andra kostnader för den aktive. Det kan t.ex. handla om kostnader vid deltagande på
tävlingar, läger eller om man köper overaller, träningskläder eller liknande.

Drogpolicy
Drogpolicy

Allmän bakgrund

GK Splitts strävan är att bedriva gymnastikverksamhet av hög kvalité på ett professionellt sätt.

Gymnastiken ska vara i centrum och präglas av en hög standard från barngrupper och breddgrupper till elitnivå.

GK Splitts verksamhet ska utgöra en trygg miljö för barn och tränare. Föräldrar ska känna förtroende att lämna sina barn till GK Splitts träningar, tävlingar och läger.

GK Splitts drogpolicy ska verka som ett stöd för tränare, föräldrar och gymnaster och visa GK Splitts förhållningssätt till alkohol och droger.

Det är allas ansvar att föreningens policy följs. Det är viktigt att vi hjälper den som håller på att utveckla någon form av missbruk och att vi har en öppen diskussion om vår policy.

När det gäller minderåriga (under 18 år) kontaktas alltid målsman.

 

Område

• Droger:

• Tobak inkl. cigaretter, snus och vattenpipa

• Alkohol

• Narkotika

• Dopningpreparat

• Energidrycker

 

 

Regler för tobak

Enligt svensk lag är åldersgränsen för användning av tobak 18 år.

I GK Splitt gäller att barn och ungdomar under 18 år inte använder tobak i vår verksamhet. För alla i föreningen över 18 år gäller det att visa återhållsamhet och att inte använda tobak i föreningens profilkläder. Föräldrar uppmanas att inte röka i direkt anslutning till träningshallen.

 

Handlingsplan om regler inte följs

• Samtal med gymnast av huvudledare.

• Kontakt med föräldrar/målsman om gymnasten är under 18 år. Ev. med minnesanteckningar som ska signeras.

• Gäller det rökande tränare, samtal med tränare av ledaransvarig.

 

Regler för alkohol

Enligt svensk lag är åldersgränsen 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang. För köp på systembolaget är åldersgränsen 20 år.

Inga alkoholhaltiga drycker får förekomma bland gymnaster/ledare/funktionärer i samband med träningar, läger, tävlingar, shower eller uppvisningar. Man får inte komma påverkad eller bakfull till träning, tävling, shower eller utbildning. Vid funktionärsträffar och medlemsfester gäller 18-års gräns för förtäring av alkohol. Det är inte tillåtet att dricka alkohol och/eller uppträda berusad i föreningens profilkläder. Chaufförer till och från tävlingar och läger omfattas också av dessa regler.

Handlingsplan om regler inte följs

 

Gymnast

• Inte delta i den vanliga träningen, specialträning utan redskap

• Samtal med gymnast av huvudledare ev. med hjälp av styrelsemedlem.

• Kontakt med föräldrar om gymnasten är under 18 år. Ev. minnesanteckningar som ska

signeras.

 

Tränare/Ledare

• Styrelsemedlem samtalar med berörd tränare. Ev. minnesanteckningar som signeras. Vid

misstanke om alkoholproblem förmedlas kontakt med sjukvård och/eller Anonyma

alkoholister.

• Vid upprepning i samband med föreningens verksamhet stängs man av från träning

alternativt tränaruppdrag. Styrelsen fattar beslut om återinträde efter viss tid. Viktigt med

kontakt under tiden, kontakten är styrelsens ansvar.

 

Relger för dopning och narkotika

Hantering och bruk av dopningpreparat och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. World

Antidoping Agency WADA dopningslista gäller.

Vid användning av dopingklassade läkemedel måste dispens sökas. Den aktiva är själv ansvarig för att kontrollera om dennes läkemedel klassas som dopingmedel. I dessa fall kontaktas huvudledaren som tillsammans med gymnasten gör endispensansökan.

 

Handlingsplan om regler inte följs

• Samtal med gymnast/tränare av huvudledare ev. med hjälp av styrelsemedlem.

Minnesanteckningar som signeras.

• Kontakt med föräldrar om gymnasten/tränaren är under 18 år.

• Gymnasten stängs av från att deltaga i tävlingar.

• Kontakt med sjukvården för tester.

• Kontakt med social myndighet eller polis i samråd med föräldrarna.

 

Regler för energidrycker

 

GK Splitt tar avstånd från alla energidrycker både vid träning och tävling.

 

Riksidrottsförbundet avråder barn och unga från att använda energidrycker vars effekter på växande barn och ungdomar ännu inte är helt kartlagda. Energidrycker är söta läskedrycker som oftast innehåller koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer. Dricker man mycket av dem kan obehagliga effekter uppstå. Förutom koncentrationssvårigheter kan de även medföra symptom som magvärk, ångest, oro, illamående och diarré samt sidoeffekter som sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel och hjärtklappning. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag tog 2009 ett gemensamt beslut om 15-års gräns vid försäljning av energidrycker. Läs mer hos livsmedelsverket

 

Regler för receptfria läkemedel eller receptbelagda läkemedel

 

Hantering av receptfria läkemedel eller receptbelagda läkemedel får enbart ske om vårdnadshavare till våra gymnaster godkänt det.

Till receptfria läkemedel räknas blanda annat värktabletter som tex alvedon, ipren, paracetamol orifarm, ibuprofen orifarm.

 

Resepolicy

Resepolicy

 

Bakgrund:

 

Bakgrunden till detta dokument är att föreningens alla medlemmar skall ha

samma förutsättningar och få samma pris på sin resa och boende vid

arrangemang, tävlingar eller läger, samt att minimera de risker som är förenade med transporter.

 

 

Tävlingar/läger:

 

Man åker till tävlingar och läger som en förening, i möjligaste mån ska samtliga gymnaster och ledare åka med den transport som GK Splitt anordnar tur och retur. Vid speciella undantag, godkänt av huvudtränare, kan andra transporter användas. Resan betalas då av den enskilda gymnasten.

 

Vid resor till tävlingar/läger där flera lag skall representera föreningen så

samordnas resa och boende av kanslist. Denna ansvarar då för att boka resa och boende för föreningens alla tävlingsdeltagare och ledare.

Vid transporter upp till 20 mil från Ystad skall samåkning med bil understödjas. Vid längre sträckor prioriteras buss i första hand och tåg i andra hand. Samåkning med andra föreningar ska eftersträvas.( I vissa fall kan det bli aktuellt med flyg).

 

Vid personbilstransport bör följande regler gälla!

 • Förare av personbil förbinder sig att följa gällande Trafiklagstiftning.
 • Planera resandet i god tid så att gällande hastighetsgräns inte behöver
 • överskridas.
 • Antalet passagerare får inte överstiga registrering handlingens tillstånd.
 • Nykter och drogfri förare.
 • Trepunktsbälte ska finnas och användas av samtliga i bilen.

 

Vid busstransport

 

Följande krav ställs på de bussbolag som anlitas vid transporter.

 

 • Bussbolaget förbinder sig att följa gällande Trafiklagstiftning.
 • Endast bussar med säkerhetsbälte hyrs. Bälte ska användas av samtliga passagerare vid föreningens transporter. 
 • Föräldrar som vill följa med på tävlingar får åka med i mån av plats och betalar utsatt pris. Föreningen står då inte för bokning och kostnad av boende. 

Övrigt:

 

 • Alla gymnastikresor skall bokas via kansliet/anställd och tävlande lag reser till och från tävlingen gemensamt.
 • Vid gemensamtransport ska alltid tre offerter tas in.

 

Drogfritt:

 • GK Splitt tar kraftigt avstånd från alla former av alkohol och droger vid

framförande av fordon.

Tävlingspolicy

TÄVLINGSPOLICY
• I tävlingstruppen som ansvariga ledare utser ingår de tävlande, reserver samt ledare. Ledaren har alltid det övergripande ansvaret!
• Ha med uppdaterade telefonlistor med ICE nr, angivande av allergier samt läkarintyg.
• Anmälningar om vilka tävlingar de olika grupperna ska delta i ska sammanställas, diskuteras och redovisas till styrelsen inför varje termin.
• Föreningen bekostar anmälningsavgift och ledarkostnader.
• Om ett lag blir nekade att delta på en tävling, pga. höga kostnader, och ändå väljer att delta bekostar gymnasterna allt själv.
• Föräldrar som vill följa med på tävlingar får åka med i mån av plats och betalar utsatt pris. Föreningen står då inte för bokning och kostnaden för boende.
• Alla gymnastikresor skall bokas via kansliet och tävlande lag reser till och från tävlingen
gemensamt. Vid avvikelser ska detta ansökas om hos styrelsen.
• Information till föräldrar angående tävlingar ska skickas ut så fort som möjligt, dock senaste 2veckor innan tävling. (Under förutsättningarna att arrangerande förening skickat ut PM.)
• Om det finns tillfälle till andra aktiviteter än gymnastik under tävlingshelgen (tex. Liseberg, shopping, etc.) ska detta vara bestämt innan avresa.
• Tävlingshelgen startar i bussen/tåget/bilen och avslutas när man går ur bussen/tåget/bilen på hemmaplan. Tävlingsgolvet lämnas aldrig (om inte ansvarig ledare beslutat annat) tidigare än prisutdelning alternativt fotografering om sådan ska ske.
• Maten som arrangerande förening serverar är det enda alternativet. Ha frukt med om du
behöver.
• Under tävlingshelgen är ledarna ansvariga för förtäring av godis/läsk.
• I föreningen har vi en drogpolicy vilket innebär att all förtäring av alkohol eller andra droger är förbjudet under tävlingsvistelsen. Se vår drogpolicy.
• Föregå med gott exempel! Uppträd som ett lag/förening, hjälp varandra!!
• Alla hjälps åt att bära in/ut redskap/material till och från bussen.
• Föreningskläder skall bäras även på läktaren. · Samtliga ledare bor under övernattningar med gymnasterna.

 • Inventera utrymningsvägar och bestäm samlingsplats om det inte finns någon.
  • Använd inte levande ljus.
  • Vid övernattningar ska det finnas en ansvarig ledare över 18 år per 10 gymnaster under 15 år.
  • Föreningen betalar avgifter och arvode för 3 medföljande ledare. Om fler ledare önskar följa med kontakta styrelsen med förfrågan. Vid tävlingar där flera lag deltar ta kontakt med styrelsen för info angående ledarantal.
  • Ledararvode betalas ut vid regiontävlingar från samling i tävlingshallen till avslutad prisutdelning, max 8 h/dag.
  • Ledararvode under rikstävlingar gäller från det att laget tävlingsstartar tills det att laget tävlat
  färdigt, max 8h/dag. Max 8h betalas ut vid ev restid.
  • Efter tävling skriver ansvarig ledare ner informa9on kring tävlingen 9ll 9dningar och hemsida.


ATT TÄNKA PÅ INFÖR TÄVLING
När man ska ut och tävla är det mycket att hålla i huvudet. Nedan finns därför listat en liten kom ihåg
lista för dig som ledare att ha till hjälp!
• Anmälan – En förutsättning för att kunna tävla är att ditt lag är anmält i rätt tid. Kontrollera med tävlingskommittén när senaste anmälningsdag är!
• Bedömningsunderlag (BU) – Fyll i dina BU i lugn och ro på hemmaplan. BU finns att hämta
på www.gymnas9k.se eller www.gymnas9k.se/syd. Det är viktigt att du anger rätt symboler och koder annars kan du bli felaktigt bedömd. Kontrollera vad som gäller för den aktuella tävlingen genom att läsa tävlingsbestämmelserna. Dessa finns också på ovanstående webbplatser. Se även till att använda dig av senaste versionen av svårighetstabellen!
• Ackreditering – Det första du gör när du kommer till tävlingen är att ackreditera laget. Dvs. lämna in musik, bedömningsunderlag (Kontrollera i PM hur många ex som ska lämnas in), redskapslista och deltagarlista. Ha gärna kvar en kopia av underlagen själv. Om du inte ackrediterar laget i tid (vanligen 1-2 h innan tävlingsstart) blir laget diskvalificerat. Tänk på att om det är kval med final måste du lämna in nya underlag till finalen.
• Onödiga avdrag – Använd aldrig smycken, varken ledare eller gymnast. Som smycken räknas även gummiband runt handleden. Tejpa inte över dem, det är inte tillåtet. Markera inte anloppsbanan (tex. vid strömning) med mjukisdjur eller tejp. Arrangerande förening skall förse anloppsbanan med en mobil kardborre som skall användas för detta ändamål. Finns det ingen sådan så fråga efter den!
• Efter tävlingen – Domare har ingen skyldighet att berätta för dig vad du gjort för fel. De kan dock lämna en allmän feedback efter avslutad tävling (efter finalen). Du kan även begära att få se tävlingsformuläret där överdomarens (ÖD) avdrag finns listat samt ev. strykningar. Du har även möjlighet att lämna in en skriftlig fråga till domarna. Lämna in frågan till sekretariatet eller maila aktuell ÖD i grenen. Domarnas adresser finns på www.gymnas9k.se
eller www.gymnas9k.se/syd.
Känns allt detta som grekiska, ta kontakt med föreningens domare!

 

Reviderad (2023-09-17) 

Ledarpolicy

Ledarpolicy


Du som är ledare i GK Splitt är otroligt viktig! Utan din och våra andra ledares insatser skulle inte föreningen finnas och fungera!

När du är ledare i GK Splitt har vi som förening också en del förväntningar på dig.

Hur du är i din roll som ledare och förebild påverkar våra gymnaster i hallen men även på andra plan. Att stödja och utmana gymnasterna på rätt sätt, även sett ur gymnastens synvinkel, kan vara en komplicerad och inte alltid så lätt balansgång.

Vi vill med denna policy ge dig stöd och verktyg för hur du kan tänka i din roll som ledare i GK Splitt.

 

Vi i GK Splitt verkar med utgångspunkt från Svensk gymnastiks värdegrund samt uppförandekod.

Värdegrunden symboliserar och tydliggör hur vi i vår förening ska och vill förhålla oss till varandra och till vår verksamhet.

Uppförandekoden ger riktlinjer för hur du ska agera och reagera i ditt ledarskap och bygger bland annat på barnkonventionen.

 

 

RDEGRUND:

·         Personligt engagemang hela livet. Vi ser och tar tillvara alla individers möjligheter att vara med.

·         Nyfikenhet och öppenhet. Vi är lyhörda för den enskilde individens behov och visar förståelse för varandras verksamheter och bjuder på oss själva.

·         Glädje och utveckling. Vi utvecklas och gläds tillsammans och vi lär för livet.

 

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD

1.    Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.

2.    Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

3.    Vi är goda förebilder.

4.    Vi respekterar allas lika värde.

5.    Vi respekterar utövarnas personliga integritet.

6.    Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.

7.    Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.

8.    Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

 

Med utgångspunkt från ovanstående kommer här lite praktiska tips till dig som är ledare i GK Splitt:

·         Vid varje träning, ha som mål att ha uppmärksammat och gett positiv respons enskilt till alla gymnaster i din grupp. Uppmärksamma även varandra som ledare!

·         När du är på golvet som ledare representerar du föreningen du ska vara       träningsklädd, ha ledartröja eller föreningskläder på dig på träningarna.

 

·         Som ledare erbjuds du utbildningar, vi ser gärna att man går dessa för att höja kompetensen i föreningen och erbjuda våra gymnaster bästa möjliga förutsättningar för individuell utveckling.

·         Om du uppmärksammar att någon gymnast inte mår bra på något sätt, prata om det i ert ledarteam, prata med föräldrarna/vårdnadshavarna och ta ev kontakt med föreningens anställda för att få vägledning och hjälp med hur ni ska agera.

·         Kom i tid till träningarna.

·         Någon i ert ledarteam ansvarar för att det finns en planering klar innan träningsstart.

·         Hjälp gymnasterna att plocka fram och ta undan redskapen.

·         Precis som gymnasterna sätter ledare med långt hår upp det, vi tuggar inte tuggummi eller äter under träningarna och dricker inte läsk eller energidryck (se även vår drogpolicy).

 

GK SPLITTS LEDARTEAM:

·         Ledarteamet i varje grupp består av huvudledare, ledare och hjälpledare.

·         Teamet ska samarbeta och dela upp ansvarsområden. Det är viktigt att allas engagemang, erfarenhet och kunskap tas tillvara. Huvudledaren har alltid det yttersta ansvaret i sin grupp.

 

Det finns även lite mer formella regler som tränare i GK Splitt.

•     Vi har en uppsägningstid som är en termin. Detta för att vi ska kunna ha en rimlig chans att hitta en ersättare för dig så att barnen inte blir lidande och ska kunna fortsätta gympa.

•     Om du går en kurs så finns det krav på att du stannar som ledare under en viss tid och inte slutar bara för att ditt barn slutar eller dyl. Kurserna är stora kostnader för föreningen och vi måste därför försäkra oss om att ledarna, som går på dessa, har för avsikt att stanna kvar i föreningen. Tiden kan variera beroende på kurs. 


 

Sist men inte minst:

TACK FÖR ATT DU STÄLLER UPP MED DIN TID, KOMPETENS OCH ENGAGEMANG FÖR VÅRA GYMNASTER! DU ÄR GULD VÄRD!!

 

 
Sponsorer